کدام شرکت تابلو فرمان آسانسور را بعنوان برند برتر سال انتخاب می کنید؟
(13.97%) 134
داتیس صنعت پایا
(20.12%) 193
کاسپين آسانبر پارس
(16.99%) 163
آرمان فراز پیمان
(9.593%) 92
آریان آسانسور
(11.36%) 109
پار کنترل
(14.28%) 137
آسانور
(10.84%) 104
آلتون آسانسور
(1.042%) 10
السا
(0.729%) 7
فرمند آسانبر
(0.834%) 8
عصر نوین

تعداد شرکت کنندگان : 957